skip to main content

Nondiscrimination Notice

PSMG logo

Pathology Sciences Medical Group Nondiscrimination Notice

            Pathology Sciences Medical Group complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Pathology Sciences Medical Group does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

            Pathology Sciences Medical Group:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters

  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters

  • Information written in other languages

    

   If you need these services, contact Dana Dajda, Business Manager/Civil Rights Coordinator.

    

   If You believe that Pathology Sciences Medical Group has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Dana Dajda, Business Manager/Civil Rights Coordinator, 183 E. 8th Avenue Chico CA 95926, phone: 530-891-6244, fax: 530-891-0134, email: dgajda@pathologysciences.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Dana Dajda, Business Manager/Civil Rights Coordinator is available to help you.

    

   You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

   U.S. Department of Health and Human Services

   200 Independence Avenue, SW

   Room 509F, HHH Building

   Washington, D.C. 20201

   1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

   Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

    

Language Assistance Services

 

Spanish:

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-530-891-6244

 

Chinese:

 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-530-891-6244

 

Vietnamese:

 CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-530-891-6244

 

Korean:

 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-530-891-6244 번으로 전화해 주십시오.

 

Armenian:

 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-530-891-6244

 

Russian:

 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-530-891-6244

 

Arabic:

رقم ) 1-530-891-6244 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم

 

Japanese:

 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-530-891-6244 まで、お電話にてご連絡ください。

 

Tagalong Filipino:

 PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-530-891-6244

 

Hindi:

 ध्यान द􁱶: य􁳰द आप 􁳲हदी बोलते ह 􁱹तो आपके िलए मुफ्त म􁱶 भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।􁱹 1-530-891-6244 पर कॉल कर􁱶।

 

Hmong:

 LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-530-891-6244

 

Cambodian:

 ្របយ័ត􀅚៖ េបើសិន􀄓អ􀅚កនិ􀅾យ 􀅴􀆤ែខ􀅷រ, េស􀆑ជំនួយែផ􀅚ក􀅴􀆤 េ􀄫យមិនគិតឈ􀅛􀈉ល គឺ􀆷ច􀅹នសំ􀆇ប់បំេរ􀇶អ􀅚ក។ ចូរ ទូរស័ព􀅐 1-530-891-6244

 

Punjabi:

 ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ􀂀 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ􀁿 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-530-891-6244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

Thai:

 เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-530-891-6244

 

Persian/Farsi:

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما 1-530-891-6244 فراھم می باشد. با تماس بگیرید.